STATUT 

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI „MAŁE PSOTKI”
W WARSZAWIE 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne. 

§1

Niniejszy statut powstał w celu określenia zasad funkcjonowania Placówki i zadań przez nią realizowanych.  
W Warszawie przy ul. Solipskiej 4b znajduje się Placówka opieki nad dziećmi pod nazwą: „Małe Psotki”. Obiekt składa się z dwóch kondygnacji na których mieści się żłobek (parter) oraz dzienny opiekun (I piętro).  
1. Organem prowadzącym jest Martyna Wojtczak, wspólnik spółki:  
Martyna i Przemysław Wojtczak s.c., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Magiera 18/27, 
NIP: 118 215 25 60, REGON: 368 125 305,  
2. Placówka jest pod stałym nadzorem Sanepidu oraz Urzędu Miasta st. Warszawy.  
3. Siedziba Placówki znajduje się pod adresem: Warszawa 02-482, ul. Solipska 4b 
4. Placówka „Małe Psotki”, jest placówką niepubliczną, wpisaną do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” pod numerem 271/Z/2016, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Wykazu Dziennych Opiekunów, nr pozycji rejestru: 3455/P  
5. Ilekroć jest mowa o:  
Rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, 
Placówce - rozumie się przez to Żłobek „ Małe Psotki” lub Dziennego Opiekuna  
Statucie – rozumie się przez to niniejszy statut 
Umowie – rozumie się umowę cywilno-prawną, zawieraną między Rodzicami a Placówką na świadczenie usługi opieki nad dzieckiem


§2 

Placówka działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235) zwanej dalej ustawą. 
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz.367). 
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368) 
4. Niniejszego statutu. 


ROZDZIAŁ II 
Cele i zadania Placówki oraz sposób ich realizacji. 

§3

Placówka realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy.  
Są to w szczególności: 
1. Opieka nad dziećmi do lat 3 (w szczególnych przypadkach do lat 4), w warunkach bytowych, zbliżonych do domowych. 
2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna; realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. 
3. Zajęcia opiekuńczo‐wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny oraz wiek dziecka.


§4

Zakres i sposób realizacji zadań Placówki: 
1. Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych. 
2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka. 
3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. 
4. Zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 
5. Troska o rozwój umysłowy dziecka. 
6. Kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i współdziałania w gronie rówieśników. 
7. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci. 
8. Współdziałanie z Rodzicami, poprzez pełnienie wobec nich funkcji doradczej i wspieranie działań wychowawczych. 
9. Zapewnienie dzieciom prawidłowego wyżywienia, przestrzeganie zasad higieny.


§5

Placówka przy zaspokajaniu potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: 
- jego dobrem 
- potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych 
- koniecznością wspierania jego rozwoju


ROZDZIAŁ III 
Organizacja Placówki 

§6

Warunkiem przyjęcia dziecka do Placówki jest zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy z opiekunami prawnymi oraz uiszczenie opłaty wpisowego. 
Świadczenie usług przez Placówkę jest odpłatne. Opłaty uiszczane przez Rodziców na rzecz Placówki obejmują: 
* jednorazową bezzwrotną opłatę wpisowego, 
* comiesięczną kwotę czesnego, zgodnie z aktualnym cennikiem opłat, uiszczaną z góry za każdy miesiąc;  
* koszty wyżywienia 
* nieprzewidziane w cenniku usług: wydarzenia i zajęcia dodatkowe, organizowane na prośbę Rodziców 
* kary umowne 
Czesne płatne jest miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe, którego numer dostępny jest w Regulaminie Placówki oraz na umowie zawieranej z Rodzicami.  
Informacje o zmianach dotyczących cennika opłat będą przekazywane Rodzicom z miesięcznym wyprzedzeniem.


§7

1. Dziecko przyjmowane jest do Placówki w godzinach jej pracy, określonych Regulaminem. Pobyt dziecka w Placówce nie może przekraczać 10 godzin dziennie, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, o których personel powinien zostać poinformowany. 
2. Placówka nie przyjmuje pod opiekę dzieci chorych. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie Placówki, pracownik natychmiast poinformuje o tym fakcie Rodziców. W zaistniałej sytuacji dziecko powinno zostać odebrane w przeciągu 2 godzin. W przypadku zwłoki Rodziców i znacznego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, dyrektor Placówki wezwie pomoc lekarską. Personel Placówki nie podaje dzieciom lekarstw.  
3. Dziecko znajduje się pod opieką Placówki dopiero w momencie przekazania go opiekunowi. Personel nie odpowiada za dzieci pozostawione w Placówce i na jej terenie bez wiedzy pracowników ( szatnia, ogród ). 
4. Osobami upoważnionymi do odbioru dziecka z Placówki są tylko i wyłącznie Rodzice oraz osoby wskazane przez Nich w „Upoważnieniu do odbioru dziecka”.  
5. Prośba Rodzica, dotycząca zakazu wydania dziecka jednemu z Rodziców, musi zostać poświadczona orzeczeniem sądowym.  
6. Pracownik Placówki może odmówić wydania dziecka Rodzicowi/ osobie upoważnionej w przypadku, gdy w jego ocenie zagraża to bezpieczeństwu i zdrowiu podopiecznego ( np. jej stan wskazuje na upojenie alkoholowe ). 
7. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy Placówki, pracownik zobowiązany jest skontaktować się z Rodzicami i powiadomić ich o zaistniałej sytuacji. W wypadku braku kontaktu z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, personel oczekuje na ich przybycie 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami.


§8

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Placówka zapewnia całodzienne wyżywienie. Koszt wyżywienia pokrywany jest przez Rodziców.  
Placówka ma podpisaną umowę z firmą cateringową. Istnieje również możliwość dostarczenia posiłków dla dziecka przez Rodziców. 


ROZDZIAŁ IV 
Prawa dziecka 
Prawa i obowiązki Rodziców 

§9

Dziecko ma prawo do: 
- Szacunku i równego traktowania 
- Nietykalności fizycznej 
- Liczenia się z jego zdaniem oraz uczuciami 
- Poszanowania tradycji kulturowej i religijnej, obowiązującej w jego rodzinie 

Rodzice mają prawo do: 
- uzyskania informacji na temat dziecka w zakresie jego rozwoju i kontaktów w grupie rówieśniczej 
- konsultacji indywidualnych z pracownikami placówki 
- poradnictwa w zakresie wychowania i rozwiązywania problemów wychowawczych 
- konsultacji w zakresie zdrowego żywienia i zachowań prozdrowotnych dzieci 
- uczestnictwa w zebraniach i uroczystościach okolicznościowych z udziałem dzieci i najbliższych członków rodziny 
- zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Placówki


§10

Rodzice mają obowiązek: 
- traktować z należytym szacunkiem wszystkich pracowników Placówki 
- udzielać wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia dziecka, zwaszcza tych, ktre mogą miec znaczenie dla zdrowia pozostaych dzieci w Placówce (choroby zakaźne, zatrucia pokarowe, biekunki itp.)
- odebrać je w możliwie najkrótszym czasie od zgłoszenia przez pracownika Placówki choroby dziecka, 
- zapewnić bezpieczeństwo dziecku na terenie Placówki do momentu przekazania go personelowi oraz po odbiorze dziecka z sali 
- dopilnować punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka 
- uiścić opłaty w terminie, określonym w §7 
- zapoznać się ze Statutem i Regulaminem oraz przestrzegać zawartych w nim postanowień 
- dbać o czystość w szatni oraz szanować wyposażenie Placówki 
 
Niniejszy dokument powstał na potrzeby Placówki opieki nad dziećmi „Małe Psotki” i jest wewnętrznym dokumentem Placówki.  

REGULAMIN  

§1 Postanowienia ogólne

1. Placówka opieki nad dziećmi: „Małe Psotki” znajduje się przy ul. Solipskiej 4b w Warszawie i przyjmuje pod opiekę dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.  
2. Usługi świadczone na rzecz dzieci przyjętych do Placówki dostosowane są do wieku podopiecznych i obejmują: 
opiekę przez wykwalifikowany personel w warunkach zbliżonych do warunków domowych, 
zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
organizację zajęć dydaktycznych i ogólnorozwojowych, 
budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz organizację sytuacji wychowawczych w celu rozwoju psychospołecznego wychowanków, 
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i rozwijanie umiejętności zgodnie z zainteresowaniami,


§2 Zasady rekrutacji

1. Zapisy prowadzone są przez cały rok kalendarzowy. Przyjęcia dzieci uzależnione są od ilości wolnych miejsc. 
2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest:  
-  podpisanie Umowy o powierzeniu dziecka pod opiekę 
- uiszczenie opłat zgodnie z aktualnym cennikiem, opłatę wpisowego należy uiścić przed rozpoczęciem adaptacji, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 
-  złożenie kompletu dokumentów (karta informacyjna dziecka, upoważnienia i oświadczenia), 
3. Podpisanie umowy przez Rodziców jest jednoznaczne z akceptacją Statutu, Regulaminu oraz Cennika usług. 
4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania zawartej umowy bez podania przyczyny, z zachowaniem 1 miesiąca okresu wypowiedzenia. 
5. W przypadku rażącego naruszenia przez Rodziców zawartego porozumienia, Placówka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.


§3 Organizacja

1. Placówka jest otwarta w dni robocze w godzinach 7:00-17:30
2. Wyjątek stanowi: 
- okres od 24 grudnia do 1 stycznia włącznie - w dniach tych Placówka jest nieczynna. 
- w Wielki Piątek oraz w dniach sąsiadujących z dniami ustawowo wolnymi Placówka czynna jest w godzinach 7:00-16:30 
3. Rodzicom nie przysługuje zwolnienie opłat z tego tytułu. 
4. O każdej zmianie organizacyjnej Rodzice będą informowani odpowiednio wcześniej.


§4 Płatności

1. Usługi opiekuńczo-wychowawcze, świadczone na rzecz przyjętych dzieci są odpłatne. Wysokość stawek za usługi reguluje aktualny Cennik usług, który jest integralną częścią Regulaminu. 
2. Płatności względem Placówki należy regulować najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto. Płatności uiszczane są z góry za każdy miesiąc. 
3. Pierwsza opłata za pobyt dziecka w Placówce naliczana jest zgodnie z datą zawartą w umowie. Oznacza to, że w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia adaptacji Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z umową.  
4. W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności Placówka zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku braku wpłaty czesnego przez okres 30 dni Placówka może odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę oraz rozwiązać zawartą umowę w trybie natychmiastowym 
5. Jedyną formą płatności za usługi jest przelew bankowy.

Dane do przelewu: 
Martyna i Przemysław Wojtczak s.c. 
Ul. Magiera 18/27, 01-856 Warszawa 
Bank ING 
Nr konta: 41 1050 1054 1000 0092 4618 9261  

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność. 
6. Opłaty wynikające z przedłużenia się pobytu dziecka w Placówce, poza wykupionym przez Rodzica pakietem oraz godzinami pracy Placówki przedstawione są w Cenniku usług. 
7. W przypadku indywidualnych pakietów, które nie widnieją w cenniku usług, głównym wiążącym dokumentem jest Umowa o powierzeniu dziecka pod opiekę, zawarta między Placówką a Rodzicami. 
8. Wysokość czesnego nie podlega negocjacji, nawet w przypadku dłuższej nieobecności dziecka w Placówce.  
9. Okres wypowiedzenia Umowy o powierzeniu dziecka pod opiekę wynosi 30 dni kalendarzowych i liczy się od najbliższego pierwszego roboczego dnia tygodnia. Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty za okres wypowiedzenia, nawet jeśli dziecko nie będzie korzystać w tym czasie z opieki w Placówce.


§5 Choroby

1. Do Placówki przyjmowane są jedynie dzieci zdrowe.  
2. Rodzice powinni informować pracowników Placówki o każdej planowanej lub powodowanej chorobą nieobecności dziecka. W szczególności dotyczy to chorób zakaźnych a informacje takie mogą być kluczowe dla Rodziców pozostałych dzieci. 
3. Pracownik Placówki ma prawo do odmowy przyjęcia dziecka w przypadku gdy uzna, że dziecko jest chore.  
4. Objawy, które uniemożliwiają przyjęcie dziecka to: 
- gorączka powyżej 38oC  
- uporczywy kaszel 
- gęsty katar 
- wymioty i/lub biegunka 
- zmiany skórne niewiadomego pochodzenia 
5. W przypadku, kiedy objawy chorobowe wystąpią w czasie pobytu dziecka w Placówce, Rodzic powinien odebrać je w przeciągu dwóch godzin od zgłoszenia tego faktu przez pracownika. 
6. W przypadku przedłużającej się nieobecności Rodzica i znacznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, Placówka zastrzega sobie prawo do wezwania karetki Pogotowia Ratunkowego. 
7. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej jego chorobą Rodzic powinien uzyskać od lekarza pediatry zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, umożliwiającym jego powrót do Placówki. Zaświadczenie takie należy przedstawić również w przypadku gdy dziecko przez dłuższy czas (powyżej tygodnia) wykazuje oznaki mogące świadczyć o infekcji. 
8. Personel Placówki nie podaje dzieciom żadnych leków. 
9. Kwestie sporne w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci rozstrzyga właściciel Placówki.


§6 Regulamin szatni

10. W Placówce znajdują się 2 szatnie (na parterze oraz na piętrze).  
11. Każde dziecko posiada swoją szafkę w szatni, jest ona oznaczona naklejką z imieniem dziecka. W szafce należy zostawiać: ubrania na zmianę, odzież wierzchnią oraz wszystkie przedmioty należące do dziecka (np. pościel czy pieluchy, jeśli personel nie ma możliwości zabrać ich od razu po dostarczeniu przez Rodzica) 
12. Obuwie dzieci należy zostawiać w szafce w przedsionku szatni, przeznaczonej specjalnie do tego celu. Rodzic wchodzący do szatni na piętrze powinien zdjąć obuwie wierzchnie lub założyć ochraniacze na obuwie. Nie wolno wchodzić w obuwiu na piętro budynku.
13. W przypadku brzydkiej pogody Rodzice oraz wszystkie osoby odwiedzające Placówkę zobowiązane są do zdjęcia obuwia przed wejściem do szatni lub założenia ochraniaczy na obuwie (znajdujących się przed wejściem do szatki, obok gaśnicy), zapobiegającemu wnoszenia błota do pomieszczeń Placówki. 
14. Rodzice proszeni są o niesadzanie dzieci na stole w szatni. Stół służy do przyjmowania cateringu. W przypadku problemu z ubraniem dziecka w odzienie wierzchnie (zwłaszcza młodszych dzieci zimą) należy poprosić o pomoc personel Placówki, który w miarę możliwości pomoże Rodzicowi. 
Za zniszczenia w szatni, spowodowane zachowaniem dziecka pod opieką Rodzica grożą kary finansowe. Zabrania się: siadania w szafkach regału szatniowego, kopania w drzwi i ściany oraz wszelkich innych form agresywnego zachowania dziecka, prowadzącego do dewastacji mienia Placówki.


§7 Spacery

1. Placówka posiada ogród, który służy do rekreacji oraz wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu. Na terenie ogrodu dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.  
2. Dzieci spędzają czas na ogrodzie między godziną 9:00 a 12:00 a czas pobytu na dworze zależy od warunków atmosferycznych oraz planu dnia placówki  
3. Rodzice przyprowadzając dziecko do Placówki automatycznie wyrażają zgodę na jego uczestnictwo w zabawie na świeżym powietrzu. Oznacza to, że dziecko powinno być wyposażone w ubrania dostosowane do warunków atmosferycznych i zdrowe. 
4. Ubrania przeznaczone do wyjścia na dwór powinny zostać położone na dolnej półce w szafce dziecka w szatni. Wskazana jest dodatkowa para spodni w ciemnym kolorze, która może zostać zabrudzona/zniszczona przez dziecko podczas zabawy w ogrodzie. Okrycie wiechnie powinno być podpisane.
5. Wyjścia na dwór nie odbywają się w przypadku: 
- opadów deszczu i śniegu oraz czasu bezpośrednio po opadach 
- temperatury poniżej -5 stopni Celsjusza
- dużego zanieczyszczenia powietrza 
- bardzo silnego wiatru
- nagłej zmiany w planie dnia Placówki (np. przesunięcie zajęć edukacyjnych dla dzieci) 
Personel Placówki uwzględnia opinie Rodziców, dotyczące wypoczynku dzieci na dworze, jednak zastrzega sobie prawo co do podjęcia decyzji o kształcie planu dnia w Placówce.


§8 Organizacja spotkań i uroczystości

1. Placówka zobowiązuje się do organizacji uroczystości, zgodnie z obchodzonymi świętami i okolicznościami. Pracownicy Placówki w oparciu o Harmonogram uroczystości będą w szczególności dbać o to by: 
przygotować dzieci do każdej uroczystości poprzez zajęcia tematyczne, wspólne przygotowanie prac i edukację, w miarę możliwości rozwojowych podopiecznych 
odpowiednio wcześniej poinformować Rodziców o zbliżającej się uroczystości i sposobie przygotowania do niej 
w miarę możliwości pracowników i chęci uczestnictwa Rodziców organizować wspólne obchodzenie uroczystości okolicznościowych 
2. Placówka organizuje urodziny dla dzieci. Urodziny wyprawiane są na prośbę Rodziców oraz z ich pomocą. O planowanej uroczystości należy poinformować minimum 3 dni wcześniej. W ramach uroczystości zapewnione są: kolorowe talerzyki i kubeczki dla dzieci, balony, czapeczki, bańki mydlane, oprawa muzyczna oraz zdrowe przekąski. Rodzic może we własnym zakresie (nie dotyczy to pierwszych urodzin dziecka) dostarczyć tort ze świeczkami oraz dodatkowe dekoracje czy przekąski. Nie ma możliwości robienia zdjęć podczas urodzin aparatem fotograficznym Rodzica.  
3. Właściciel Placówki na życzenie Rodziców ustala termin spotkań indywidualnych. Możliwe jest również zorganizowanie spotkania grupowego ze wszystkimi zainteresowanymi. 
4. Wszyscy pracownicy Placówki zobowiązani są do udzielania Rodzicom wszelkich niezbędnych informacji, dotyczących ich dziecka oraz spraw bieżących Placówki.  
5. Jakiekolwiek uchybienia ze strony pracownika lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi Placówki
6. W przypadku konfliktu pomiędzy Rodzicem a pracownikiem należy niezwłocznie zgłosić się do właściciela placówki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.


§9 Wyprawka

1. Dzieci zapisane do Placówki powinny być odpowiednio wyposażone. Dobrze przygotowana wyprawka dla dziecka powinna zawierać: 
ubrania na zmianę, zgodnie z zapotrzebowaniem i porą roku; dzieci które nie potrafią w pełni kontrolować swoich potrzeb fizjologicznych i/lub są niezborne ruchowo (większe prawdopodobieństwo zabrudzenia ubrania) powinny posiadać więcej odzieży na zmianę; każde dziecko powinno posiadać co najmniej 2 komplety ubrań na zmianę. 
odzież wierzchnią, dostosowaną do pory roku i pogody, umożliwiającą wyjście dziecka na plac zabaw. 
pościel do spania: prześcieradło z gumką (wymiary ok 120x60cm- używane zwykle do materaca w łóżeczku), cienką poduszkę i kocyk/ cienką kołderkę, można przynieść również piżamkę; pranie pościeli jest obowiązkiem rodziców- przynajmniej 1 raz w miesiącu 
produkty do higieny i pielęgnacji ciała (wedle potrzeb dziecka): pieluchy jednorazowe, chusteczki mokre, kremy pielęgnacyjne, pasta, szczotka do mycia zębów, szczotka/ grzebień do włosów itp. (w przypadku wykupienia pakietu „opieka całodzienna+” pieluchy, chusteczki oraz kremy zapewnia żłobek) 
raz w miesiącu Rodzice proszeni są o przyniesienie 1 paczki chusteczek higienicznych (w pudełku kartonowym-wyciągane 100 lub 150szt.) oraz 1 paczki wacików kosmetycznych (większych, kwadratowych) do higieny rąk i buzi. 
2. Butelka na mleko i inne napoje, smoczek, kubek- niekapek, przytulanka,,pieluszka tetrowa, kapcie itp. przedmioty- jeśli dziecko używa ich na co dzień, należy je dołączyć do wyprawki, 
Wszystkie rzeczy dziecka przyniesione do Placówki powinny zostać trwale podpisane, szczególnie pościel, butelki, smoczki itp. Na metkach ubrań warto wpisać inicjały, ułatwi nam to pracę oraz zmniejszy ryzyko pomyłki.


§10 Żywienie

1. W związku z wymogami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz innymi aktami prawnymi, dotyczącymi zadań placówek opieki dziennej nad dziećmi, Żłobek „Małe Psotki” dba o zapewnienie swoim podopiecznym całodziennej, zbilansowanej diety i pomaga wyrabiać prawidłowe nawyki żywieniowe. Odpowiednio skomponowany jadłospis oraz stałe pory spożywanych posiłków pozwalają na edukację prozdrowotną i są podstawą do prawidłowego rozwoju dziecka.  
2. Żywienie jest odpłatne. Koszty wyżywienia dzieci ponoszą Rodzice. 
3. W trosce o zdrowie dzieci i komfort rodziców Placówka zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, dostarczane przez firmę cateringową, specjalizującą się m.in. w żywieniu najmłodszych i osób o specjalnych potrzebach żywieniowych.  
4. Wskazane jest aby Rodzice korzystali z usług firmy cateringowej, jednak dopuszcza się inne formy żywienia dziecka w Placówce.  
5. Istnieje możliwość dostarczania przez Rodziców całodziennego wyżywienia dla dziecka. Wszystkie produkty i potrawy dostarczane przez Rodziców powinny być podpisane. Placówka oświadcza, że nie ma możliwości mycia pojemników po posiłkach przyniesionych przez Rodziców


§11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy dokument powstał na potrzeby Placówki opieki nad dzieckiem do lat 3, z siedzibą w Warszawie. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem i integralną częścią Statutu. 
2. Właściciel Placówki zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.